Shu Zhang

Shu Zhang Shu Zhang
Consultant, Shandong cancer hospital affiliated to Shandong University, China.

Biography

SHU ZHANG Director, Department of Medical Oncology Shandong cancer hospital & Institute, Shandong Academy of Medical Sciences Shandong University Cancer Hosptial. He also worked as consultant, peking university cancer hospital,Associate researcher, School of life science, Liverpool University,UK

Research Interest

Medical Oncology in Clinical Gastroenterology