Kaio Kitazato

Kaio Kitazato
Department of Bomedical Sciences, Nagasaki University, Japan