October 18- 20, 2018 Warsaw, Poland

Posters & Accepted Abstracts

Mutational spectrum of phenylketonuria in Jiangsu province: Genotype–phenotype correlations and genotype-based predictions of BH4-responsiveness

J Pediatr Care

DOI: 10.21767/2471-805X-C4-015

Xin-Ye Jiang, Ya-Fen Chen, Zhonghai-Chen, Hai-Tao Jia, Jia-Ping Song, Yu Liang, Jing-Jing Pei, Zhi-Jun Wu, Jing Wang, Ya-Li Qiu, Gang-Liu and Dongmei-Sun

HTML PDF Digital File

PYLORIC STENOSIS

J Pediatr Care

DOI: 10.21767/2471-805X-C4-015

Fadumo Omar Ibrahim

HTML PDF Digital File

paper.io

agar io

wowcappadocia.com
cappadocia-hotels.com
caruscappadocia.com
brothersballoon.com
balloon-rides.net

wormax io