Paula Ghaneh

Paula Ghaneh

 Senior lecturer at Molecular and Clinical Cancer Medicine

 
Biography

 He is currently working as an eminent Faculty member at Molecular and Clinical Cancer Medicine. He has published numerous research papers and articles in reputed journals and has various other achievements in the related studies. He has extended his valuable service towards the scientific community with his extensive research work.

 
Research Interest

 Molecular and Clinical Cancer Medicine

Global Experts in the subject
A Cranston A Poullis Andrew Poullis
Bin Tan Cecilia Mantegazza Chang Jia-Jang
Chang Liang-Che Chen Chih-Hung Chen Li-Wei
Cheng Zhang Chien Rong-Nan Christopher Halloran
Christopher M Halloran D Thomas Dario Dilillo
Deedat S Dr. Rajeev Kapoor Dr. Robert B. Yates
Fiona Reid Frances Oldfield GianVincenzo Zuccotti
Guang Ji Hasan Al-Ghusein Hoda Malaty
Hu Ching-Chih J Raker J-Y Kang
Jason Hou Jin- Yong Kang Jin-Yong Kang
Jutta Koglmeier Kabisiouli E Kalliopi Alexandropoulou
Kuo Sheng-Fong Li Zhang Li-Wei Chen
Matt C winn Michael Fuchs Michele Molinari
Pichan Prabhasankar Qiongqiong Zhou Richard Holliman
Richard Jackson Sanem Guler Shubhada Sansgiry
Srinivasan Bharath Kumar Stefania Kostopoulou Yi Liao
Yuemin Li