Yong Gao

Yong Gao
China Three Gorges Corporation, Beijing, China