Niu Jin

Niu Jin
Associate Professor, School of Life Science, Sun Yat-Sen University, China.
 
Research Interest
My research interest and research direction is aquatic feed and nutrition.