Yuri Vorokhta

Yuri Vorokhta
Odessa State Medical University, Ukraine