Dnyaneshwar Kantaram Jadha

Dnyaneshwar Kantaram Jadha
Md scholar, Kaychikitsa department, Sgr Ayurved Mahavidyalaya, Solapur, India.