Dr. Mitsugu Fujita

Dr. Mitsugu Fujita
Aichi Cancer Center, Japan