Selma Ugurlu

Selma Ugurlu

Ondokuz Mayus Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü 55139
Kurupelit/SAMSUN
Turkey

 
Research Interest

Fisheries

 

Relevant Conferences